Dla Autorów

 1. Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych prosimy o złożenie kompletnej i ostatecznej wersji pracy w dwóch postaciach:
  • Jedno – lub dwustronnego wydruku komputerowego
  • wersji elektronicznej na CD (opatrzonej nazwiskiemtytułemdatą), zgodnej z wydrukiem komputerowym

  UWAGA: Zmiany i uzupełnienia Autor będzie mógł wprowadzić po otrzymaniu recenzji wydawniczej. Z zasadami procedury recenzowania można zapoznać się (załącznik 1). Drobne poprawki będzie mógł nanieść także podczas korekty autorskiej po sformatowaniu tekstu, ale pod warunkiem, że nie będą one naruszać układu tekstu.

  1. Układ materiałów w dziele składanym do wydania:
  • strona tytułowa (autor, tytuł, ew. redaktor naukowy w dziele zbiorowym lub czasopiśmie naukowym)
  • strona redakcyjna (komitet redakcyjny czasopisma)
  • spis treści (uwzględniający także wszystkie materiały uzupełniające, w tym streszczenie i indeksy)
  • wykaz skrótów
  • wstęp/przedmowa
  • tekst główny wraz z przypisami (oraz materiałami ilustracyjnymi, z podaniem dokładnej lokalizacji w tekście, jeśli nie zostały wcześniej wkomponowane we właściwe miejsca)
  • aneks
  • przypisy i bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu; patrz: załącznik z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii)
  • słownik terminów
  • indeksy (jeśli sporządzić je ma Wydawnictwo, Autor udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy merytorycznej)
  • wykaz ilustracji, tabel itp.
  • abstrakt oraz streszczenie (w wersji polskiej i angielskiej)

  UWAGA: prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.

  1. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej tekstu oraz wydruku komputerowego:
  • każdy rozdział w osobnym pliku (nazwa pliku powinna zawierać numer określający kolejność danego materiału w publikacji, a w pracach zbiorowych także nazwisko autora, tak aby układ plików uporządkowanych wg nazw odpowiadał układowi spisu treści)
  • wszystkie tytuły i śródtytuły czcionką pogrubioną w osobnych wierszach
  • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word)
  • ujednolicona i ciągła numeracja stron; w pracach zbiorowych dopuszcza się wykonanie ciągłej numeracji na wydruku pismem odręcznym pliki tekstowe w formacie rtf lub doc (Word 2000 lub wyższy, ponadto fonty specjalne)
  • czcionka 12-punktowa Times New Roman, z interlinią 1,5 wiersza
  • marginesy 2,5 cm
  • wydruk jedno – lub dwustronny na papierze formatu A4
  1. Materiały ilustracyjne winny mieć dobrą jakość oraz ujednoliconą formę i opisy
  • fotografie winny być dostarczone w osobnych plikach w formacie jpg lub tiff (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi) lub w postaci oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
  • wykresy winny być przygotowane w programie Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli w trakcie prac redakcyjnych muszą być poddane dodatkowej obróbce)
  • inne rysunki w postaci plików cdr lub oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
  • jeżeli ze względów finansowych materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez Autora , aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.
  1. Praca składana do wydania po poprawkach porecenzyjnych winna zawierać także notkę informacyjną, która zamieszczona zostanie w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie www.
  2. Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do Wydawnictwa Adalbertinum kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami.

Po zaaprobowaniu pracy do wydania Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony
o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę oraz wykonanie korekty autorskiej.

Standardowo odbywają się cztery spotkania.

 1. Spotkanie organizacyjneodbędzie się na początku adiustacji językowo-stylistycznej. Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor zaprosi Autora do wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego. Jeśli publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi
  o tym Autora telefonicznie lub pocztą elektroniczną, ustalając jednocześnie termin szczegółowego omówienia adiustacji.
 2. Spotkanie merytoryczneto omówienie całej pracy z redaktorem w siedzibie Wydawnictwa Adalbertinum. Redaktor zapozna Autora z opracowaniem językowo-stylistycznym, wskaże naniesione przez siebie poprawki oraz poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii związanych z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia podczas spotkania Autor może wyjaśnić w terminie do trzech dni. Po omówieniu opracowania i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.
 3. Spotkanie korektorskie– Autor otrzyma do korekty autorskiej poprawiony i sformatowany tekst publikacji (ale jeszcze bez indeksów, które wykonuje się po II korekcie):
 • korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas poprawić zauważone jeszcze istotne błędy merytoryczne; dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki innego typu; ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu na stronie;
 • Wydawnictwo Adalbertinum nie dopuszcza większych zmian podczas korekty autorskiej i nie zostaną one wprowadzone do tekstu; Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Wydawcy, gdyż wpłynie to na wydłużenie terminu i zwiększenie kosztu wydania pracy;
 • w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor naukowy tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu);
 • jeśli Autor nie zwróci korekty autorskiej w ustalonym terminie, Wydawnictwo Adalbertinum uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek; prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora;
 • Autorotrzyma projekt (projekty) okładki do wglądu; jednak w wypadku różnicy zdań co do wyboru projektu okładki ostateczną decyzję podejmuje Wydawnictwo
 • Naszą dobrą praktyką jest – po korekcie autorskiej – ostateczne sczytanie tekstu przez redaktora lub korektora wydawniczego.
 1. Spotkanie finalne– Autor zatwierdza w siedzibie Wydawnictwa Adalbertinum publikację do druku. Może sprawdzić pdf, makietę ilustracji, stronę redakcyjną oraz projekt okładki. Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki. Po nim Autor otrzymuje sygnalny egzemplarz do sprawdzenia.

 

Podsumowanie: orientacyjny czas procesu wydawniczego (okresy maksymalne)

 • 2-4 tygodnie – weryfikacja tekstu pod kątem redakcyjnym
 • 3 miesiące – recenzja
 • miesiąc – poprawki porecenzyjne
 • miesiąc – weryfikacja recenzenta + ewentualne dalsze poprawki
 • miesiąc – redakcja/korekta
 • miesiąc – skład
 • 2/4 tygodnie – korekta autorska
 • 2-4 tygodnie – ostateczna korekta i druk
 • RAZEM: 8 miesięcy
 1. Redaktor naukowy: · przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe;

  · dostarcza do wydawnictwa oświadczenia autorów;*

  · weryfikuje teksty pod względem merytorycznym i redakcyjnym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń);

  · przekazuje do wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści;

  · przygotowuje notki informacyjne o książce;

  · podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w wydawnictwie, jest pośrednikiem między autorami artykułów a wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

  · Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się dostarczeniem do wydawnictwa kompletu materiałów z naniesionymi po recenzji (pozytywnej) poprawkami.

   

  * Redaktor pracy zbiorowej/czasopisma zobowiązuje się uzyskać od autorów poszczególnych rozdziałów/artykułów oświadczenia o oryginalności pracy, zgodzie na rozpowszechnianie itp. na formularzach przygotowanych przez Wydawnictwo Adalbertinum. Podobne oświadczenie podpisuje autor całej pracy.

Dziękujemy za zapoznanie się ze wskazówkami i w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem Adalbertinum