Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kierujemy się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), a nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i można zapoznać się z nią tutaj (załącznik nr 1) Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Wydawnictwie Diecezjalnym Adalbertinum prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem (zamieszczonymi w tekście poniżej oraz w autorskim zgłoszeniu propozycji wydawniczej – dostępnym w plikach do pobrania).

Osobą kontaktującą się z Autorami jest s. dr Blanka Szymańska OSB, dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego (tel. 876216837; e-mail: wydawnictwo@centrumelk.pl).

Zgłoszenie po dokładnym wypełnieniu należy złożyć w Wydawnictwie Adalbertinum oraz przesłać w dokumencie programu Word z wypełnionym punktem 11 na adres: wydawnictwo@centrumelk.pl

Zasady ogólne

 1.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum stosuje procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł.
 2.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych
  i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami.
 3.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w przypadku postępowania w razie potencjalnych naruszeń bazuje na standardach opracowanych przez COPE.
 4.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum zapewnia dobór kompetentnych recenzentów z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
 5.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeśli:
 • praca nosi znamiona plagiatu,
 • narusza zasady etyki wydawniczej.

    Zasady dotyczące autorów

 1. Na stronie internetowej Wydawnictwa Diecezjalnego Adalbertinum są zamieszczone wytyczne dla autorów.
 2. Oddane do druku dzieło powinno stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów,
  z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowego, badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
 3. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie.
 4. Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w całości oryginalna. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.
 5. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów. Jego obowiązkiem jest niezwłocznie powiadomić redaktora lub wydawcę oraz współpracować z nimi w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.
 6. W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego tekstu autorzy określają własny wkład autorski.
 7. Prawa autorskie są zgodnie z ustawą – Prawo autorskie.
 8. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie dzieła oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).
 9. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych (zgodne z zasadami RODO).

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każde dzieło jest recenzowane.
 2. Recenzowane dzieło musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może ono być pokazywane lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia redaktora lub autora.
 3. Recenzentów wyznacza wydawnictwo.
 4. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego tekstu.
 5.  Autor otrzymuje recenzje do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta.
 6. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 7. Wydawnictwo może odrzucić tekst w przypadku krytycznych recenzji (minimum dwóch).
 8. Gdyby recenzenci przedstawili sprzeczne opinie, wówczas istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.
 9. Recenzenci, oceniając tekst, powinni zwrócić uwagę na rzetelność treści oraz przydatność publikacji dla studentów.
 10. Recenzent powinien również zwracać redakcji uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym artykule i innych opublikowanych pracach.
 11. Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum przekazuje dzieło recenzentowi (po usunięciu informacji o tożsamości autora).
 12. Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

Etyka wydawnicza i własność intelektualna

 1.  Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum dba o przestrzeganie etyki wydawniczej, nieustannie monitorując przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów
 2.      Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinumzachowuje normy etyczne i intelektualne.
 3. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym dziele wydawnictwo publikuje wyjaśnienia, sprostowania oraz stara się wyeliminować dostrzeżone błędy i nieprawidłowości.
 4. Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum zapewnia wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych tekstów.

opracowanie: s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB